ภาษา
 
สมาชิก
 
รหัสนักศึกษา
 
รหัสผ่าน
 
เมนูหลัก
คู่มือการใช้ SPUC-LTAS
วิธีเข้าใช้งานระบบ
คู่มือการสร้างข้อสอบ
เทคนิคการใช้ระบบ SPUC-LTAS
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนหน้าที่ถูกเปิด
 
ข้อมูลการใช้งาน
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 23067
จำนวนครู 751
จำนวนวิชาเปิดเสรี 85
จำนวนวิชาที่ลงทะเบียน 4331
 
ประกาศสำนักงานวิชาการ


ประกาศสำนักงานวิชาการ ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยการสอบ พ.ศ.2540 ข้อ 5 

          (1) ห้ามนักศึกษาซึ่งแต่งกายไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของ 
               มหาวิทยาลัยเข้าห้องสอบ หรือทำการสอบ (การแต่งกายเข้าสอบ) 
          (2) ห้ามนักศึกษาเข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบแล้วสามสิบนาที หรือออกจากห้องสอบ
               ภายในสี่สิบห้านาทีหลังจากเริ่มสอบ 
          (3) ห้ามนักศึกษาส่งเสียงดังเป็น ที่รำคาญแก่ผู้เข้าสอบ หรือแสดงกิริยามารยาที่ไม่สุภาพ
               ทั้งในห้องสอบและนอกห้องสอบ 
          (4) ห้ามนักศึกษาซึ่งสอบเสร็จแล้วอยู่บริเวณหน้าห้องสอบ หรือบริเวณใกล้เคียงกับ ห้องสอบ 
          (5) ห้ามนักศึกษาพกพาอาวุธและเครื่องสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ ทั้งนี้ ไม่ยกเว้นผู้อ้างตนเป็น
               เจ้าพนักงานไม่ว่าตำแหน่งหรือสังกัดใด(เครื่องมือสื่อสารต้องปิดแล้วเก็บในกระเป๋า เอาไว้ใต้ที่นั่ง) 
          (6) ห้ามนักศึกษานำข้อสอบออกจากห้องสอบ ในกรณีที่มีคำสั่งห้ามนำข้อสอบออกจาก ห้องสอบ 
          (7) ห้ามนักศึกษาทำการสอบต่อไปเมื่อหมดเวลาสอบแล้ว และให้ส่งกระดาษต่อกรรมการ คุมสอบแล้ว
               ให้ออกไปจากห้องสอบโดยเร็ว 
          (8) นักศึกษาต้องเตรียมบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนแสดงก่อนเข้าห้องสอบ

หมายเหตุ : หากมีการกระทำความผิดข้อใดข้อหนึ่งนศ.จะถูกหักคะแนน 5 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม
ของการวัดผลและประเมินผลในรายวิชานั้น

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานวิชาการ โทร0- 3874-3690 - 9 ต่อ 2106,2113

โครงการจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ รหัส 57 [เพิ่มเติม] วันที่ 5 ตุลาคม 2557

[เพิ่มเติม]ถ่ายรูปบัตรนักศึกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ 
ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
โทร.0-3874-3690 ต่อ 3147,3148 e-mail : computer@east.spu.ac.th

พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับ Animation)

      
<< คลิก >>

     สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ หน่วยงาน e-Learning มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้จัดทำการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง "พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550" เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และบุคคลทั่วไป ได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ และข้อบังคับด้านต่างๆ  เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้

นักศึกษาที่ผ่านการวัดความสามารถคอมพิวเตอร์ฯติดต่อรับใบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ เกณฑ์ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร นักศึกษาต้องสอบผ่านการวัดความสามารถ
ทางคอมพิวเตอร์ฯตั้งแต่ 2 วิชาขึ้นไป

ตัวอย่างเเนวข้อสอบการทดสอบวัดความสามารถคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ประชาสัมพันธ์
 
 
แนะนำ : แสดงผลที่ 1024x768 ด้วย Internet Explorer 6 ขึ้นไป
Copy right(c)2008
Engined by Digital Education Co.,Ltd.
Power by : Sripatum University Chonburi Campus